Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Huvitegevus Jõõpre Koolis

Jõõpre Kooli põhikool on otsinud võimalusi, et õpilaste haaratus huvialasesse töösse muutuks enam kättesaadavamaks. Kooli arengukavassegi on eraldi välja toodud õpilaste igakülgse arendamise tähtsus, et maakooli lõpetaja oleks sama arenenud ja laia silmaringiga kui linnalaps.

Huvijuht

*vastutab koolis klassivälise tegevuse eest

*korraldab õpilasüritusi koostöös õpilasaktiivi, õpilasesinduse, klassijuhatajate, noorteklubide ja ringijuhtidega

*tegeleb koolivälise noorteorganisatsiooni (Eesti 4H) töö juhendamisega

*koostab klassivälise töö korraldamise plaanid koostöös juhtkonna ja õpetajatega

*organiseerib tähtpäevade tähistamisi, muuseumide, teatrite ühiskülastusi

*organiseerib koolitraditsioonide loomist ja jätkamist

*rakendab mitmesuguseid massiürituse vorme

*vastutab kasvatustöö eest väljaspool õppetunde õpilasüritustel ja nende organiseerimisel

Klassivälise töö võib tinglikult jaotada järgmiselt:

*ringide töö

*kooli traditsiooniliste ürituste korraldamine

*maakondlikest üritustest osavõtt

*osalemine vabariiklikes projektides

*tunniväline ainealane töö

*näituste korraldamine

*spordipäevade korraldamine

Õpilased saavad osaleda erinevates ringides, mille juhendajateks on nii oma kooli õpetajad kui ka ala tundvad inimesed väljastpoolt. Igati arvestatakse õpilaste soovide ja huvidega. Kooli ürituste organiseerimisel kasutatakse ringide tegevuse tulemusi ja osaletakse ka piirkonna, maakonna ja vabariiklikel üritustel ning Audrus, Lavassaares ja Pärnus huvialaringide , muusika- ja kunstikooli töös.

Koolis töötab aktiivselt ülemaailmse noorteorganisatsiooni Eesti 4H klubi.

Aktiivselt osaletakse EÕM- i rühmade koosseisus. Eestvedajaks on kooli direktor Mati Sutt, komandörideks õpetajad. Igal aastal osalevad töösuves pooled õpilased.

Klassijuhatajate organiseerimisel toimuvad klassiõhtud, teatrikülastused, ekskursioonid, matkad, käiakse Pärnus ujulas.

Tihedad on sõprussidemed Paimio kooliga Soomes ja Halstahammeris Rootsis. Toimub õpilaste vahetus.

Õpilasesinduse tööd juhendab huvijuht.

I Huvitegevuse eesmärgid:

1. Mitmekülgse, laia silmaringi ja kultuurihuvidega inimese kasvatamine.

2. Õpilaste vaba aja mõtestatud ja eesmärgistatud sisustamine nii ülekooliliselt, vanuseastmete kaupa kui ka üksikute klasside lõikes.

3. Õpilaste kasvatamine ja arendamine ürituste praktilise planeerimise, ettevalmistamise ja läbiviimise kaudu.

4. Ringide töö kaudu võimaldada õpilastel oma huvialasid, võimeid ja suundumusi katsetada ning neid edasi arendada.

5. Õpilasesinduse ja kooli hoolekogu esindajate kaudu saada teavet õpilaste soovide ja ootuste kohta ning koolielu korraldamisel nendega igati arvestada.

6. Anda läbi muusika- ja kunstikooli tundide võimalus end sügavuti arendada nendes valdkondades.

7. Leida ja anda õpilastele võimalusi kaaslaste ees esinemiseks, enese proovilepanekuks, avaliku esinemise kogemuste saamiseks.

8.Leida ja anda õpilastele võimalusi erinevatest elukutsetest ettekujutuse saamiseks.

9. Juurutada õpilastes vastutustunnet, teadmist, et õigus üritust organiseerida , juhtida ja läbi viia toob kaasa ka vastutuse.

10. Anda võimalus teenida isiklikku taskuraha, omandada töökogemusi ja tunnetada vastutust õpilasmaleva rühmades tegutsedes.

11. Aidata kaasa õpilaste mitmekülgsele arengule läbi vaimu tugevdamise ja hinge arendamise, osaledes noorteorgnisatsiooni Eesti 4H tegevuses.

12.Täiustada ja tihendada sõpruskoolidega Soome Vabariigis ja Rootsi Kuningriigis õpilaste ja õpetajate, kirja- ja näituste vahetusi, ekskursioone

II Traditsioonilised üritused

Tarkusepäev aktus 1. september

Sügisene tervisepäev september

Leivapäev oktoober

Õpetajate päev oktoober

Hingedepäeva aktus november

Isadepäev perepäevana november

Kadri- ja mardipäev november

Advendiaja tähistamine

*advendiküünalde süütamine

*kohtumised, kontserdid november-detsember

Jõuluaeg

· Koidulauliku konkurss

· jõulunädal

· jõulukontsert klubis

· tublide õppurite vanematele jõuluteemalise tänukaardi saatmine

Vabariigi aastapäeva tähistamine

· aktus

· osalemine maakondlikel üritustel veebruar

Vastlapäev Lavassaare algkooliga veebruar

Sõbrapäev veebruar

Talispordipäevad veebruar

Teatrikuu (ühiskülastused) märts

Emakeelepäev märts

Naljapäev aprill

Jüripäeva tähistamine aprill

Emadepäeva kevadkontsert mai

Sõpruskohtumine Paimio kooliga

* 5.klass Kriivari koolis Soomes aprill

* Soome õpilased nädal Jõõpre mai

Kevadine spordipäev mai

Viimane koolikell 9.klassile mai

Õppeaasta lõpuaktus + preemiad juuni

Lõpuaktus ja -pidu juuni

* Klassiekskursioonid mai, juuni

* Ujumine. 2. klassile kohustuslik; 3. – 6. kl. vabatahtlik. Transport koolibussiga.

* Osalemine Eesti 4H tegevuses

* Osalemine Punase Risti Seltsi tegevuses

* Osalemine Õpilasmaleva töörühmades

* Osalemine ainealastestel üritustel nii koolis kui maakonnas

III Ringide komplekteerimise põhimõtted

Ringide komplekteerimisel on prioriteetideks:

1) õpilaste soovide ja huvialade arvestamine;

2) kooli võimalused (kvalifitseeritud ringijuhtide ja ringide tööks ette nähtud summade olemasolu);

3) kooli vajadused (ülekoolilisteks üritusteks, aktusteks, pidudeks, esinemisteks kavade ettevalmistamine)

4) Õpilaste suurem kaasamine ringide tegevusse.

Eeltoodust lähtuvalt on igal aastal rakendatud tööle järgmise suunitlusega ringid:

1) koorid (lastekoor, mudilaskoor)

2) ansamblid

3) näitering(id)

4) rahvatantsuring(id)

5) liikumis-, tantsu- ja võimlemisringid tütarlastele

6) pallimängu- ja spordiringid poistele ja tütarlastele

7) ringid käelise tegevuse arendamiseks (voolimine, käsitöö, kunsti vms)

TASUTA RINGID

Õpilastele ( olenemata koolist) võrkpall, jalgpall, rahvastepall,korvpall.

Aeroobika

Näite- ja folklooriringid

Keraamika

Käsitööring, meisterdamine

Laulu- ja plokkflöödiansambel

Pühapäevakool

4 H

Folklooriring ja rahvatants

Matemaatika

Kunst

Koolileht

Arvutiring, internet

KOKKULEPPEL MOODUSTATAKSE GRUPID KA TÄISKASVANUTELE.

Kontakt:

Mati Sutt 5108839 Ivi Sutt 5225604

Grünet Trumsi 5269098

Marika Vahter 53839916 Ülle Haavasaar 53453987

SÜMBOOLIKA

* Kooli lipp

* Kooli mark

* Kooli laul (õp. H.Kirsi ja G.Trumsi)

* Koolisümbol ÖÖKULL (teeviit, vimpel, 9.klassi lõpetajate poolt kingitu koolile)

* Koolipildiga õpilaspäevik

* Kooli aupaber

* Kooli tänukiri

* Kooli diplom

* Kooli sümboolikaga tass, seinakell, pastapliiats, kalender, järjehoidja/kalender

*Kooli pappkaaned fotodega koolimajast

Kooli ansambli vorm (pontšod öökullidega)

 

Fotokroonikad

*Igal klassil on oma fotoalbum, mille saab kingituseks koolilt 1.klassi astudes ja kingib täidetult koolile IX klassi lõpetamisel. Klasssikroonikatega saab tutvuda kooli raamatukogus.

*Fotokroonika traditsioonilistest ja meeldejäävaimaist sündmustest koolielus, külalistestreisidest, matkadest jne

Muusika- ja kunstikool

· Alates 1. sept. 2004.a. töötab Jõõpre Põhikoolis muusikakool.

· Klaveriõpe (eriala) + muusikateooria.

· Grupis 10 õpilast

4 õppeaasta järel muusikakoolitunnistus.

· Alates 1. sept. 2005.a. alustas tegevust Jõõpre Kunstikool

· Maal, graafika, kompositsioon, skulptuur, kunstiajalugu.

· Õppeaeg 4 aastat.

· Lõpetamisel Haridusministeeriumi kunstikooli lõputunnistus.

· Kooli poolt ekskursioonid kunstinäitustele. Grupis 14 õpilast.

Suvepraktika toimub maalilaagris