Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

 

JÕÕPRE KOOLI JÕÕPRE LASTEAIA KODUKORD

 

                                                                                                           Heaks kiidetud pedagoogilisel koosolekul 06. 03. 2019.a. protokoll nr. 1-3/9

Kinnitatud hoolekogus 17.04. 2019.a. protokoll nr. 1-4/6

 

 

1.ÜLDSÄTTED

 

  1. Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Pärnu linnas kehtivatest õigusaktidest, Jõõpre Kooli põhimäärusest ja põhiväärtustest.

  2. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.

  3. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav Jõõpre Kooli veebilehel ja paberkandjal
   lasteaias mõlemas rühmas.

  4. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad õppekavas ettenähtud tegevused ja lasteaia üritused.

  5. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  6. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse-, pere- ja lasteaia personali koostöö. Vanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas lasteaia personaliga suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

  7. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.

 

 

2. INFOVAHETUS

 

 2.1 Lasteaia infokanalid on: lasteaia üldelektronposti aadress; rühmades asuvad infotahvlid, telefonid ning ELIIS.

2.2 Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on vanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (vanemate telefoninumbrid, elektronposti aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teatada sellest rühma õpetajatele.

2.3 Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu oma rühma õpetaja poole, vajadusel kaasab õppealajuhataja või direktori.

2.4 Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes Jõõpre Kooli lasteaedade isikuandmete töötlemise korrast ja isikuandmete kaitset ning töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.

2.5 La lepingut sõlmides lapsevanem kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud lasteaia kodukorraga.

 

3. TÖÖKORRALDUS

 

  1. Lasteaed on avatud – 6.45-18.15. Koha kasutamise vajadusest lähtuvalt jätab lasteaed endale

õiguse rühmade lahtiolekuaegu muuta.

  1. Lasteaias töötab hommiku- ja õhturühm. .

  2. Lasteaia suvise lahtioleku aja otsustab Pärnu Linnavalitsus. Üldjuhul on lasteaed suvel 1 kuu suletud.

  3. Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja teostatavaid remonttöid. Detsembrikuu jõuluvaheajal on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, et organiseerida toitlustamist.

  4. Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

 

 

4. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE LASTEAIAST, LAPSE PUUDUMINE

 

  1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 8.30) ja viib sealt ära järgides lasteaia päevakava.

  2. Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos saatjaga. Lapse saabudes ja rühmast lahkudes võetakse ühendust rühma töötajaga. Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üleantuks.

  3. Lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud.

  4. Alaealisele pereliikmele lapse üleandmisel langetab otsuse lapsevanem, järgides seejuures lapse parimaid huve ja turvalisust. Lasteaia personalil on kohustus sekkuda kui märkab, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust.

  5. Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia personali hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast vanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.

  6. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia või rühma kontakttelefonil.

  7. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast õppejuhti või direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

  8. Lapse puuduma jäämisest ja tagasi tulemisest  teavitada rühma õpetajat ELIIS-i teel eelmise tööpäeva kella 15.00-ks. Kui vanem ei ole selleks ajaks teatanud, siis maksab ta esimese päeva toiduraha.

  9. Lapse esmakordsel lasteaeda tulles peab laps olema võõrutatud rinnast ja lutist, oskama lusikaga süüa ja käia potil. Mähmeid kasutatakse vajadusel esialgu üksnes lõunaune ja külmal perioodil õueskäigu ajal.

  10. Lasteaia töötajad (sh. rühmatöötajad) ei saada ja ei vii lapsi õppekavavälistesse huviringidesse ega too neid sealt tagasi.

 

 

 

5. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 

  1. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume lapsevanemal leida aega lapse harjutamiseks

lastekollektiiviga.

  1. Lapsevanem informeerib lasteaia õppejuhti või direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist

tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava,

kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5.3 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste

arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. Erivahendite (prillid, insuliinipump,

kõrvaimplantaat jm) kandmise puhul on vanem eelnevalt lapsele selgitanud nende kandmist ja hoidmist. Lasteaia personal ei vastuta prillide purunemise eest. Ehted ei tohi kujutada ohtu lapse turvalisusele.

5.4 Lasteaia õpetajal või õppejuhil on õigus lasteaeda mitte lubada last, kui lapse terviseseisund – silmnähtavad haigustunnused (lööve, palavik, silmapõletik, äge nohu, köha jne.) võib ohustada lapse enda või teiste tervist.

5.5 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ning vajadusel lasteaia õppejuhti või direktorit.

5.6 Lapse haigestumisel lasteaias teavitab õpetaja lapsevanemat ning vanem tuleb haigestunud lapsele koheselt järgi. Kui laps on lasteaias haigestunud (oksendamine, palavik, kõhulahtisus, silmapõletik jne.) ei too lapsevanem teda kohe järgmisel päeval lasteaeda vaid ravib teda vähemalt 1päev kodus.

5.7 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikule) lasteasutuses anda ravimeid (originaalpakendis) arsti määratud annuses üksnes vanema kirjalikul taotlusel ja kokkuleppel õppejuhi või direktori määratud lasteasutuse töötajaga.

5.8 Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

5.9 Nakkushaigusest (covid, tuuler, sarlakid, leetrid, kõhuviirused jt) palume viivitamatult lasteaeda teavitada. Peale nakkushaigust lubab lapse lasteaeda tagasi last ravinud arst. Kui laps puudub lasteaiast haiguse tõttu, siis tuleb nii ka ELIIS-i märkida.

5.10 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

5.11 Lasteaia õppejuht või direktor avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid ja vajadusel teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile.

5.12 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

5.13 Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega (s.h juuksed). 5.14 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

5.15 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, vahetusriided, tüdrukutel juuksekummid) ja vajadusel võimlemisriided.

5.16 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

5.17 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Suveperioodil on lapsel õhuke müts või rätik, et ennetada päikesepiste ohtu. Soovitatavalt on lapse riided markeeritud, töökorras lukkude ja riputusaasaga. Sõrmikud lastel, kes oskavad neid ise kätte panna.

5.18 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre jt. ohtlikke detaile (nt. pikk sall asendage kaelussalliga).

5.19 Lapsed viibivad soodsate ilmastikutingimuste korral õues võimalikult palju.

5.20Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele.

 

 

6. TURVALISUSE TAGAMINE

 

  1. Lasteaed hoolitseb laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse eest.

  2. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

  3. Lasteaias on keelatud igasugune tegevus, mis ohustab laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust.

  4. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule. Ronimisredelid(õues) ja mänguväljakut ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

  5. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et minimiseerida vigastuste tekkimise ohtu ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

  6. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

  7. Laste viibimisel lasteaia territooriumil ja või väljaspool seda tagab lasteaed nõutava personali olemasolu.

  8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

  9. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

  10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

  11. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

  12. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

  13. Lapsevanema vastutusel on lapsel lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.

  14. Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest. Lapse poolt lasteaia või teise lapse vara kahjustamise või hävitamise korral hüvitab kahju selle tekitanud lapse vanem VÕS õigusaktis ettenähtud korras.

  15. Lasteaias lapse poolt teisele lapsele või lasteaia personalile tervisekahjustuse tekitamise korral vastutab selle eest kahju tekitanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.

  16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse õppejuhti/direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

  17. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

  18. Lapse vägivaldse käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava käitumisviisi. Edasine tegutsemine kooskõlastatakse lapsevanemaga.

 

 

7. LASTEAIA TASU

 

7.1 Lapsevanem tasub Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud osalustasu ning lasteaia Hoolekogu poolt kinnitatud toiduraha. Osalustasu tasutakse jooksva kuu eest, toiduraha maksab vanem eelmise kuu eest.

  1. Lapsevanema poolt kaetav osalustasu ja toiduraha tasutakse Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  2. Ühest perest pärit teise lapse eest katab vanem 60% ja alates kolmandast lapsest 20% punktis 7.1 kirjeldatud kohatasust. (Audru valla määrus, mis kehtib 2021a. lõpuni)

  3. Lasteaeda esmakordselt tuleva lapse vanem katab esimesel kuul kohatasu päevamäära alusel, mis saadakse kuumäära jagamisel jooksva kuu tööpäevade arvuga.

  4. Vanem vabastatakse üheks kuuks aastas tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel.

  5. Lapsevanema soovil väljastatakse arve paberkandjal, mille edastab rühma õpetaja või e-mailile. Maksmise tähtaeg on 20. kuupäev.

  6. Puudumisest etteteatamisel ELIISI kaudu, hiljemalt eelmise tööpäeva enne kella 15.00, tehakse puudumispäeva toiduraha mahaarvestus. Etteteatamata jätmisel maksab lapsevanem toidupäeva kinni.

  7. Makseraskuste tekkides on lapsevanemal võla tasumiseks võimalik koostada direktori juures maksegraafik. Vajaliku dokumentatsiooni valmistab ette õppejuht.

 

 

 

8. KODUKORRA KINNITAMINE, MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

 

8.1. Kodukorra kinnitab lasteaia hoolekogu võttes aluseks direktori ja pedagoogilise nõukogu otsuse.

8.2. Kodukorra tutvustamine lapsevanematele toimub iga-aastasel sügisesel lapsevanemate koosolekul.

8.3. Lapsevanemad saavad kodukorraga tutvuda kodulehel ja paberkandjal igas rühmas

8.4. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha kõik osapooled: nii lapsevanemad, lasteaia juhtkond, pedagoogid kui ka linnavalitsuse esindajad.

8.5. Kodukorra muutmise aluseks on:

8.5.1. muudatused riiklikes seadusandlikes aktides;

8.5.2. muudatused kohaliku omavalitsuse määrustes ja korraldustes

8.5.3. pedagoogilise nõukogu otsused

8.5.4. hoolekogu otsused.

 

Muudatused kinnitatud: Hoolekogu koosoleku protokoll nr.1-4/4 28.02.2023