Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

 

Lasteaed Jõmmu kodukord

 

Üldsätted.

 • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

 • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

 • Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine.

 • Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Enne pühi kuni 16.00.

 • Palun tooge laps õigeaegselt lasteaeda, see tähendab hiljemalt kell 8.30.

 • Lapse lasteaeda mittetulekust palume teatada hiljemalt kella 16.00-ks.

 • Lapse annab hommikul õpetajale või õpetajaabile üle lapsevanem või selleks volitatud isik.

 • Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks mittevolitatud isikule.

 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia konttakttelefonil.

 • Sisenedes lasteaia väravast, palume see sulgeda.

 • Päeva lõpus lasteaiast lahkudes teatatakse lapse lahkumisest, laps koristab oma mänguasjad. Jäetakse hüvasti

  õpetaja ja kaaslastega ning lahkutakse kohe, et mitte segada õhtusi tegelusi ning et mitte häirida teisi lapsi.

 

Lapse tevise heaolu ja arengu toetamine

 • Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Seega on rühmaõpetajal õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne) või kui laps vajab ravimeid või kui ta ei tohi õue minna.

 • Samuti ei anna me lasteaias vanema kaasa pandud ravimeid ega luba neid ka lapsel ise võtta!

 • Kui laps on haigestunud lasteaias, võtame vanemaga viivitamatult ühendust ja laps tuleb koju viia.

 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

 • Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaiatöötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel antakse vigastatud või haigestunud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

 • Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid ta ei tohi jääda üksi.

   

  Riietus

 • Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Jalanõude jalgapaneku ja äravõtmisega peab laps saama ise hakkama.

 • Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega.

 • Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastkust.

 • Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Õuejalanõu peab laps ise jalga saama, parim jalanõu on krõpsudega, mitte paeltega.

 • Lapse riietusel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

 • Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

 • Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse sattumist, palume need varustada lapse nimega.

 • Mõmmikute rühma lastele ei sobi sõrmkindad, sest neid on raske kätte panna.

 • Jalgratta kaasavõtmisel lasteaeda on kohustuslikud kiiver ja sõidu ohutust tagav riietus.

 

Mänguasjad

 • Lasteaeda võib kaasa võtta oma mänguasju reedel, kuid mitte liiga väikseid, kalleid ja õrnu. Kaasa võtta kuni kaks mänguasja, mitte terve kotitäie.

 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivallale õhutavaid mänguasju.

 • Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte- ``Ära ole kade, luba ka teistel mängida!``

 • Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.

 

Sünnipäevad

 • Sünnipäevi tähistame ühise lauluga.

 • Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada maiustustega. Täpsema info saab rühmaõpetajalt.

 

Turvalisuse tagamine.

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.

 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

 • Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

 • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele- liitrühmas üks vastav töötaja kuni kümne lapse kohta.

 • Laste puhke või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

 

Koostöö

 • Kui muutuvad Teie kodune aadress ja telefoninumber, siis palun teavitage sellest rühmaõpetajat.

 • Palun leidke aega heita pilk infotahvlile, seal on teie jaoks oluline info.

 • Hea koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.

 • Tutvuge laste töödega, jälgige tema edusamme ning tunnustage selle eest.

 • Lasteaed on kindlate reeglitega mängumaa, kus kasvatus põhineb vastastikusel austusel ja eelkõige aususel.

 • Meil kõigil on ühine eesmärk- arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsetele võimetele, see annab paremaid tulemusi ainult koostöös.

 

Jõmmu pere